Trợ giúp về Search courses

Lớp môn học này chứa các hướng dẫn sử dụng các chức năng của moodle trong việc dạy học. Lớp môn học này chỉ được nhìn thấy bởi các Giảng viên tham gia giảng dạy trên hệ thống UEL E-Learning.

Lớp môn học này chứa các hướng dẫn sử dụng các chức năng của moodle cho người học. Lớp môn học này chỉ được nhìn thấy bởi các người học có tài khoản trên hệ thống UEL E-Learning.