Trợ giúp về Tìm kiếm các khóa học

Hội thi tìm hiểu về các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường ĐH Kinh tế - Luật năm 2020 với chủ đề "NIỀM TIN TẤT THẮNG"

Cuộc thi do Chi ủy chi bộ Hành chính 4 phối hợp với 04 Chi bộ SInh viên tổ chức nhằm mục dích tìm hiểu về truyền thống 91 năm vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam