Trợ giúp về Tìm kiếm các khóa học

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Bản hiến pháp đang có hiệu lực là bản của năm 2013, là bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2013.


Tại Việt Nam, Hiến pháp "là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng nhất sau cương lĩnh của Đảng, là đạo luật gốc, quy định những vấn đề hết sức cơ bản của một Nhà nước..."[1] và "Hiến pháp sửa đổi lần này đã thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992".[2][3]

Luật Trẻ em (Luật số 102/2016/QH13) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 05/4/2016 tại kỳ họp thứ 11 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017. Luật số 28/2018/QH14 ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật Trẻ em năm với nhiều quy định mới tiến bộ về chế độ, chính sách chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và đề cao, tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của gia đình và toàn xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị của toàn hệ thống trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho công tác bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy việc thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em Việt Nam và hài hòa với Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Tham khảo thêm về Luật trẻ em tại đây: http://congbao.chinhphu.vn/detail/tai-ve?id=27030&slug=14-vbhn-vpqh

Luật biển Việt Nam 2012 số 18/2012/QH13 quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam; hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; quản lý và bảo vệ biển, đảo. Luật có hiệu lực từ 01/01/2013.

Tham khảo thêm về Luật Biển Việt Nam tại đây: 

Ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Giáo dục. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Tham khảo thêm về Luật Giáo dục tại đây: https://bientap.vbpl.vn//FileData/Tw/Lists/vbpq/Attachments/136042/VanBanGoc_43.signed.pdf

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật Giáo dục đại học. Tham khảo thêm về Luật Giáo dục đại học: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=163054

Ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (sau đây gọi chung là Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019); Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 06/2019/L-CTN ngày 28/6/2019; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Trước yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới đối với công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia thì việc ban hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia là cần thiết. Tham khảo thêm về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại đây: http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=325&ItemID=136043

Ngày 27/11/2015, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi) (viết tắt là BLHS). BLHS đánh dấu một bước tiến quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả; góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức, bảo vệ và thúc đẩy kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển đúng hướng, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta. BLHS có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Tham khảo thêm về Luật Dân sự tại đây: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=95942&Keyword=dân%20sự

Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Tham khảo thêm về Luật Tiếp cận thông tin tại đây: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=101873&Keyword=tiếp%20cận%20thông%20tin

Luật Biên giới quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003. Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Luật này được xây dựng dựa trên cơ sở Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 mà Việt Nam đã ký kết gia nhập là thành viên năm 1994, nhằm thể hiện rõ quan điểm “Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh của đất nước.” Tham khảo thêm về Luật Biên giới Quốc gia tại đây: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=19423&Keyword=biên%20giới%20quốc%20gia

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng, thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11, Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13. Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố số 14/2018/L-CTN ngày 04/12/201; Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. Tham khảo thêm về Luật Phòng, chống tham nhũng tại đây: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=137284

Ngày 19 tháng 6 năm 2009, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 12/2009/L – CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ. Ngày 14/06/2019, Quốc hội ban hành Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12. Tham khảo thêm về Luật Sở hữu trí tuệ tại đây: http://vbpl.vn/tw/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=13&ItemID=136041

Ngày 08/6/2018, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Quốc phòng (sau đây gọi là Luật Quốc phòng năm 2018). Luật Quốc phòng năm 2018 có 7 chương, 40 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Quốc phòng số 39/2005/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Quốc phòng năm 2018 có hiệu lực thi hành. Tham khảo thêm về Luật Quốc phòng tại đây: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=132955&Keyword=luật%20quốc%20phòng

Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016. Đây là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc - nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. Tham khảo thêm về Luật Nghĩa vụ quân sự tại đây: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=70817&Keyword=luật%20nghĩa%20vụ%20quân%20sự

Thực hiện Nghị quyết số 57/2018/QH14 của Quốc hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ trì soạn thảo trình Chính phủ dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua dự thảo Bộ luật Lao động, với số phiếu biểu quyết tán thành là 90,06%. Tham khảo thêm về Bộ luật Lao động tại dây: http://moc.gov.vn/Images/editor/files/Bo%20luat%20lao%20dong.pdf

Luật Hôn nhân và Gia đình được ban hành ngày 19/06/2014 và có hiệu lực từ 01/01/2015 với 133 Điều, quy định về các vấn đề liên quan đến đời sống gia đình. Tham khảo thêm về Luật Hôn nhân và Gia đình tại đây: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=36870&Keyword=luật%20hôn%20nhân%20và%20gia%20đình