Trợ giúp về Tìm kiếm các khóa học

Chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cán bộ Đoàn các cấp năm học 2021-2022. 

Cổng thông tin trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hệ thống bao gồm bài giảng trực tuyến, tài liệu tuyên truyền và đề thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức về các chủ đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MInh